Политиката през призмата на Преброяване 2021

На 3 октомври всички бяха фокусирани върху изборите и резултатите от тях. Всеки беше експерт, всеки коментираше, правеше прогнози или проклинаше едни или други избиратели.

За мен, както говорих няколко седмици преди паметната дата 3.10., по-интересните, а донякъде и важни резултати, са тези от Преброяване 2021 г. А те показват безмилостната оценка на времето.

След 10 години управление, което на думи и писмено се бореше с демографската криза, създаваше условия за майки, деца и прочие, резултатите са, че дори София намалява с 1,3% (което мен ме изненада, признавам).

Данните от Преброяването показват провала на едно 10-годишно управление, защото всъщност резултатите от Преброяване 2021 са крайните (или поне междинни) резултати на множество политики или реформи, ако щете – образование, здравеопазване, административна реформа, регионална политика, социално подпомагане, създаване на условия за личностно и кариерно развитие и прочие.

И, ако резултатите от изборите отразяват вярата на едни бъдещи обещания, то тези на времето са реален измерител на миналото. С всичките недостатъци, проблеми заради ковид, недоверие у преброяващите се и т.н., то преброяванията са най-мащабните изследвания на българското население.

Ключови данни от Преброяване 2021

Основните данни от преброяването, които могат да бъдат използвани за индикатори и оценка на политиките, показват следното:

–  на 7 септември 2021 година у нас са живели с 844 781 по-малко души спрямо 1 февруари 2011 г. или това е с 11,5%. Според НСИ средногодишният тепм на намаление на година се увеличава от 0,7 през периода 2001 – 2011 г. на 1,2 през периода 2011 – 2021 година, т.е. ръстът е почти двоен! И, докато за периода 1993-2011 година можем да кажем, че спадът е равномерен около -550 хил. д., то за последните 10 години се отчита рязко намаление. Визуално това изглежда така:

59,3% (501 хил. д.) от това намаление на населението се дължи на естествения прираст, т.е. на разликата между смъртност и раждаемост, а не миграционни процеси.

Останалите близо 41% (344 хил. д.) са напуснали страната ни.

към 7 септември 2021 година в градовете живее 73,3% от населението или 4 782 064 д., докато в селата – 26,7% или 1 737 725 д. Тук изненада няма. Населението продължава да мигрира към града въпреки тенденцията последните години да се търси спокоен начин на живот на село.

населените места без население са 199 бр. от 5 227 броя или 3,79% от всички. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кюстендил – съответно 69, 64 и 11.

населението във всички области намалява, без изключения! А област Видин е загубила ¼ от населението си за периода 2011-2021 година.

Прираст на населението в периода 2011 – 2021 г, НСИ

– населението на най-малката ни община (Трекляно в област Кюстендил) е 434 души. Логично там е и най-малката гъстота на обитаване – 1,68 души на кв. км. Разбира се, Пловдив, който е лишен от възможности за пространствено развитие, гъстотата е 3 135,75 души на кв. км.

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. Като тук се наблюдават плашещи различия – относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.3%, а на мъжете – 19.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Вече близо една четвърт от населението на България е в пенсионна възраст – 1 532 667 души. Спрямо 2011 г. увеличението е с 12,6% или 171 270 души.

Дял на населението на 65+ години по области, НСИ

В същото време населението във възрастовата група 15 – 64  г. е 4 069 400 души, или 62,4%. Спрямо 2011 намалява с 958 501, или с 19,1%.

Може би лъч надежда е, че леко се увеличава делът на младите (между 0 и 14 години) – 14,1% за 2021 г., спрямо 13,2% през 2011 г.

Регионално, в 21 от 28-те области в страната относителният дял на възрастното население е по-голям от средното за страната. В области като Видин, Габрово, Плевен, Монтана, Велико Търновото то е близо ⅓ от цялото им население. В същото време в тази области делът на младите (0-14 г.) е най-нисък, което не вещае нищо добро за демографския потенциал на тези области. А от там и за икономиката им.

Един от най-важните показатели за потенциален икономически растеж е коефициентът на демографско заместване. Той отразява възможността за възпроизводството на трудоспособното население и показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение е 61. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора, а през 2001 г. от 124.

Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София (столица) (70). В две области коефициентът на демографско заместване е под 50 – Смолян (41) и Кърджали (46). Конкретно за Сливен е любопитно да публикуват разрезите по образование и етническа принадлежност на населението, защото подозирам, че вливащите се на пазара на труда няма да могат да отговорят на изискванията му за ценз и умения.

Провалът на българските политики

Без да навлизаме в детайли, но данните показват поне няколко провала в българските политики.

Първата е по отношение на демографско развитие/политика (за което имаме и разписана Стратегия с хоризонт до 2030 година). В нея поставената основна стратегическа цел (през периода 2012-2030 г.) е „забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения.“

Стратегията за демографско развитие поставя и следните 5 приоритета:

  1. Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението;
  2. Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал;
  3. Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи;
  4. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата;
  5. Адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за балансирано демографско развитие на населението и развитието на качеството на човешкия капитал.

Видно от данните по приоритет 1 прогрес няма. Напротив, данните се влошават.

Втората е политиката на здравеопазването, което отново има пряка връзка с демографските процеси. Липсата на адекватни програми за превантивни изследвания, скрийнинг за най-разпространените болести, наложилото се доплащане за изследвания и лечение, водят до късно откриване на редица заболявания (когато може вече да е късно). Всичко това, наред с отлива на млади лекари в чужбина (което е пряк резултат от провала на предходната политика), спомогна ковид вируса да мине през нашата страна като товарен влак през купа сено. Но и без него страната ни редовно оглавява класации за най-висока смъртност в ЕС по сърдечно-съдови и онкологични заболявания (повече подробности може да прочетете в Здравния профил на страната за 2019 година тук (в pdf). Ниската средна продължителност на живота, особено при мъжете у нас, оставя редица вдовици с по-ниски пенсии по ред причини (по-ниско възнаграждение, по-нисък стаж следствие на отглеждането на дете и т.н.).

Застаряващото население от своя страна оказва неимоверна тежест върху бюджетните разходи, като те са около 10% от БВП* на страната ни всяка година.

Третата е политиката за децентрализация. По тази тема мога да пиша много, но тук обобщено само ще маркирам отново резултатите от Преброяване 2021. Община Трекляно 434 души (!). В обществения сектор са заети около 86% от всички работещи в нея, т.е. хората работят предимно в Общинската администрация и местното училище. Или иначе казано, Общината е най-големият работодател в Трекляно. В подобна ситуации са значителен дял от Българските общини. Това логично повдига въпросът необходимо ли е да съществуват общини само, за да може местната администрация да създава работни места – кметове, секретари, кметски наместници, шофьори и т.н., или е по-добре те да бъдат част от по-голяма община и да се оставят само административните дейности?

Докато политиката за децентрализация се схваща само като финансова такава, защото е много добра инициативата 2% в твоята община, но не смятам, че тя би променила значително ситуацията в подобен тип общини, още повече да подобри живота на населението в нея.

Четвъртата е политиката за регионално развитие, доколкото често тя бива разглеждана от политическия елит отделно от тази по децентрализация. Ако се приеме, че стремежът на тази ни политика е „полицентричното развитие“ на българските райони, както е записано в редица стратегически документи, то тази политика отново няма резултат (ако изобщо има целенасочени действия по нея). Виждаме, че Северозападна България продължава да обезлюдява с бързи темпове, но вече по този път тръгват и области като Габрово, които са били сърцето на българската икономика само преди около 100 години. (Как Северозападът пропусна своя шанс и този програмен период, може да прочетете тук.)

Всъщност от години политиката е по моноцентрично развитие (към София) или с известни компромиси към няколко центъра – столицата, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас и донякъде района на Кърджали. Същата тази политика по регионално развитие „задушава“ развитието на Пловдив с липсата на територии, което го превръща в най-гъсто населения град, с най-лошата зелена система и съответно незадоволително качество на живот за неговите обитатели.

Подозирам, че данните от Преброяване 2021 ще покажат и провал в икономическата политика. Защото видно от досегашните данни работната сила намалява, в същото време икономически неактивните лица се увеличават, а безработицата въпреки икономическата ситуация в момента, продължава да е на рекордно ниски, нездравословни нива. И като изключим IT-сектора и още няколко „бели лястовици“ в българската икономика, то тя продължава да произвежда продукти и услуги с ниска добавена стойност. А самото локализиране на големите производства е силно неравномерно, което подсилва процесите на обезлюдяване.

Ето, затова казвах, че резултатите от Преброяване 2021 са много по-важни от моментните на поредните избори. Защото за времето между двете преброявания страната ни беше управлявана от 8 правителства (4 редовни и 4 служебни) с противоречиви политики (или липса на такива), рядко имаше приемственост между тях, а резултатите ги отчетохме миналата година.

Дали Преброяване 2031 ще покаже по-цветна картина, или задълбочаване на сивите нюанси… Предполагам, че зависи от всички нас и нашите избраници да ни представляват.

Докладът за окончателните данните от Преброяването на населението може да разгледате от официалния сайт. А данните постепенно ще се публикуват в системата Инфостат на този адрес: infostat.nsi.bg, в която може да правите най-различни справки.

* БВП – брутният вътрешен продукт представлява съвкупността от произведените стоки в една територия за определен период от време, измерен в пари.

Основно изображение: НСИ

Вашият коментар