Следващ етап в развитието ми – Сити План Консулт

Тези, които ме познават или следят отблизо моето кариерно развитие, знаят, че вече близо 10 години съм посветен на темата за регионалното развитие и устройственото планиране. През това време управлявах и редица европейски проекти, а в последните около 7 години придобих значителен опит и в подхода ВОМР (водено от общностите местно развитие). Освен това, още от студентските си години странично се занимавам с изготвяне и поддръжка на сайтове (преди за WordPress да се появят drag and drop плъгини като Elementor, WP Page Builder и подобни). За тези 10 години участвах в изготвянето на над 100 стратегически документа на различни териториални…Continue reading Следващ етап в развитието ми – Сити План Консулт

Информация за бюджетите по СВОМР на МИГ за периода 2023-2027

През програмния период 2023 – 2027 г. финансовият ресурс за стратегиите за Водено от общностите местно развитие се формира като сума от средствата, предоставени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския социален фонд (ЕСФ+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез представените по-долу 5 програми. В този период вече е в сила „особеността“, че Югозападния район, който вече е официално класифициран като „регион в преход“, и в общия случай за него ще се предвиждат по-малко средства. Важно е да се подчертае, че се очаква всеки Управляващ орган да публикува подробни насоки кои точно дейности ще…Continue reading Информация за бюджетите по СВОМР на МИГ за периода 2023-2027

Развитието на Северозапада отново пропусна своя шанс

От много дълго време се говори, пише и обяснява как Северозападна България е най-бедният регион в страната и в Европа. Ние си го знаем, Европа го знае, живеещите там го усещат. По-запознати с темата дори цитират конкретни социално-икономически показатели, с които да подплатят горния извод. На думи всички у нас са съгласни, че регионът има нужда от целенасочена подкрепа за инвестиции, които, ако не да обърнат, то поне да задържат влошаващите се икономическа, социална и демографска ситуация в него. През 2015 година от Министерството на регионалното развитие и благоустройството дори беше приета Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на…Continue reading Развитието на Северозапада отново пропусна своя шанс

Административно-териториална реформа на регионално ниво

За административно-териториална реформа в България се говори от десетилетия. Причините за необходимостта от извършването ѝ изказва всяко правителство, а някои хора дори дават научни аргументи. Но всъщност последната такава реформа, ако може да се нарече такава, е под натиска на външни фактори – приемането на страната ни в ЕС и необходимостта от обособяването на т.нар. „региони за планиране“ (на ниво NUTS 2), които към момента са 6 на брой (променяни веднъж). Преди няколко години покрай промяната в Закона за регионалното развитие имаше дебати и дори едно от предложенията беше тези райони да станат четири (подробности тук). По редица причини това…Continue reading Административно-териториална реформа на регионално ниво

5 начина да направим визията си за планиране „умна“

Често в практиката при управлението на проекти се говори за „умни“ /SMART/ цели, „умни“ индикатори и други „умни“ неща. Повечето от тях се свързват с английските понятия: Специфичен (Specific) – целта, индикатора и т.н. трябва да е специфичен за дадената територия/план, за който се прави; Измерим (Measurable) – избраната цел, индикатор и т.н. трябва да може да се измерва обективно; Постижим (Achievable) – избраната цел, индикатор и т.н. трябва да може да се постигне при определени условия; Уместен/Реалистиченeн/ (Relevant/Realistic) – избраната цел, индикатор и т.н. трябва да е подходяща спрямо конкретните характеристики на дадена територия/план. Съобразен с времето (Time-bound) –…Continue reading 5 начина да направим визията си за планиране „умна“

Поглед в „кухнята“ – един типичен ден на урбаниста

Почти всички са попадали на подобно изображение като това по-горе. Дали те са резултат от действително неразбиране за професията или просто закачка, направена от някой с чувство за хумор, не знам. Но едно е ясно – професията на урбаниста се допира до много сфери на човешкото познание, респективно други професионални поприща. Според това кое точно поле на развитие сте избрали да се реализирате вашият работен ден може да бъде коренно различен – от монотонен до силни динамичен. Моят опит, предимно в сферата на така нареченото „стратегическо планиране“, е показал, че въпреки динамиката, честите пътувания (които са си страхотни и заслужават…Continue reading Поглед в „кухнята“ – един типичен ден на урбаниста