Информация за бюджетите по СВОМР на МИГ за периода 2023-2027

През програмния период 2023 – 2027 г. финансовият ресурс за стратегиите за Водено от общностите местно развитие се формира като сума от средствата, предоставени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския социален фонд (ЕСФ+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез представените по-долу 5 програми.

В този период вече е в сила „особеността“, че Югозападния район, който вече е официално класифициран като „регион в преход“, и в общия случай за него ще се предвиждат по-малко средства.

Важно е да се подчертае, че се очаква всеки Управляващ орган да публикува подробни насоки кои точно дейности ще са допустими за подпомагане чрез подхода ВОМР. Както и в предходния период всяка местна инициативна група има възможността да избере дали да разработи стратегията си само с мерки от ПРСР (Стратегическия план за развитие на земеделието) или да използва многофондов подход.

Финансов ресурс от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР)

а) до 2 300 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране, когато МИГ обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители (включително);

б) до 3 000 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране, когато МИГ обхваща територия с население над 15 001 жители (включително).

Финансов ресурс по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ЕСФ+)

Общият бюджет на ПРЧР 2021-2027 за подхода ВОМР чрез многофондови стратегии е в размер на 74 281 873 лева, с източници Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) и национално съфинансиране. От тях, средствата за Югозападен район от ниво 2 (регион в преход) са в размер на 5 880 465 лева, а за останалите пет района от ниво 2 – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен (по-слабо развити региони) – общо 68 401 408 лева.  За една стратегия се предвижда финансиране в размер до левовата равностойност на 760 000 евро (1 486 408 лв.).

Финансов ресурс по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ЕФРР)

Определеният бюджет по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за изпълнение на подхода ВОМР е в размер на левовата равностойност на 23 615 862 евро (55 967 762 лева), разпределен както следва:

  • 11,9 млн. евро по Специфична цел „Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии“;
  • 11.9 млн. евро по Специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика“.

За Югозападен район  като „Регион в преход“ от общия бюджет са предвидени общо 3 401 886 евро (6 653 512 лева) ЕФРР + нац. съфинансиране.

Предвижда се максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР да е в размер до левовата равностойност на 800 000 евро.

Финансов ресурс по Програма „Околна среда“ (ЕФРР)

По програма „Околна среда“ ще се предоставя финансова подкрепа за мерки по два приоритета на програмата – „Отпадъци“ и „Биологично разнообразие“.

Общ бюджет за мерки чрез подхода ВОМР за приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г. – 7 095 225,30 лв. (общо ЕФРР и национално съфинансиране), от които:

  • За общини от Югозападния регион за планиране (ЮЗР – от области Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София) бюджетът е общо 1 089 676,71 лв.;
  • За общините от останалите региони за планиране (ЮЦР, ЮИР, СИР, СЦР и СЗР) общият бюджет е 6 005 548,59 лв.

Финансирането по приоритет „Отпадъци“ е в размер до 2,11 лв./жител.

Общ бюджет за мерки чрез подхода ВОМР за приоритет „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. – 9 390 000,00 лв.  лв. (общо ЕФРР и национално съфинансиране), от които:

  • За общини от Югозападния регион за планиране (ЮЗР – от области Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София) бюджетът е общо 1 220 700 лв.;
  • За общините от останалите региони за планиране (ЮЦР, ЮИР, СИР, СЦР и СЗР) общият бюджет е 8 169 300 лв.

Финансирането по приоритет „Биологично разнообразие“ е в размер до 2,79 лв./жител.

Финансов ресурс по Програма „Образование“ (ЕСФ+)

Програма „Образование“ ще участва в подхода ВОМР съгласно европейската и национална нормативна уредба като предоставя финансиране за многофондови стратегии в размер на 40 117 276 лева, осигурени от Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) и национално съфинансиране, от които за Югозападен район като „Регион в преход“ са предвидени 4 769 187 лева, а за останалите планови райони в Република България (Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен) общо като „По-слабо развити региони“ – 35 348 089 лева.

Максималният размер на общия публичен принос от Програма „Образование“ в една многофондова стратегия на МИГ е левовата равностойност на 500 000 евро или 977 915 лева.

Вашият коментар