Кога ще се подпишат договорите за изготвяне на стратегии за местно развитие

По предварителна информация от звеното за управление на Националната селска мрежа, 111 проектни предложения са подадени по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Основната цел на процедурата е да обезпечи подготовката на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмния период 2022 – 2027 г.

Скоро се очаква и официалната информация за реално подадените проектни предложения, тъй като е възможно един кандидат да е подал повече от един формуляр за кандидатстване. В такива случаи се разглежда само последното подадено проектно предложение.

Общият размер на средствата по процедурата е 6 845 300 лв. Отново по предварителна информация, общият размер на заявените средства от всички кандидати е 5 233 792,46 лв. Това на практика означава, че всеки кандидат успешно преминал етапа на оценка на административно съответствие и допустимост и получил минимума точки (30 т. от 100 т.), ще получи финансиране на проектното си предложение.

Припомням, че кандидатите можеха да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер на:

  • 58 674 лева – ако досега на територията на местното партньорство не е прилаган подходът ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г; и
  • 48 895 лева – ако на територията на местното партньорство или МИГ (цялата или част от територията, за която се кандидатства) е прилаган подходът ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подходът ВОМР през периода 2014 – 2020 г.

Очаква се близо 99% от подадените проектни предложения да са от кандидати, на чиято територия вече е прилаган един от двата подхода. Това означава и че те ще имат максимум 6 месеца, за да реализират проекта си и да създадат своята стратегия за ВОМР.

Но какво да очакваме в следващите месеци? И кога да очакваме подписване на договори с класиралите се кандидати? В следващите редове накратко ще опиша процедурата до успешния (надявам се) за всички край.

Условно процедурата може да се раздели на няколко етапа – подаване на формуляр за кандидатстване, оценка и подписване на административен договор:

Първият етап, включващ разработване и подаване на проектното предложение приключи на до 31 юли, 17:30 ч. чрез ИСУН.

В срок до 2 седмици след крайния срок за подаване на проекти трябва да бъде издадена заповед за назначаване на комисия за оценка на проектните предложения. Т.е. най-късно до 15 август (тъй като 14 август е почивен ден) трябва комисията за оценка да е сформирана, след което да започне своята работа.

Етапът на оценката започва с т.нар. „проверка за административно съответствие и допустимост“ (АСД), в която всяко проектно предложение се проверява за пълнота и дали отговаря на условията за кандидатстване. При констатиране на несъответствие или нередност, кандидатът ще бъде уведомен за това чрез ИСУН и има възможност за отстраняването им в срок от минимум 7 дни (конкретният срок се посочва в писмото от комисията).

При невъзможност нередността или неточността да се отстрани в срок, кандидатът ще бъде предложен за отхвърляне и няма да бъде допуснат до следващата стъпка – техническа и финансова оценка (ТФО). Ако в срока, даден от комисията, се изпратят допълнителни материали за отстраняване на нередността или несъответствието, същите се разглеждат. Последващите варианти са два: комисията приема представената информация и продължава оценката си, или може отново да зададе въпрос, свързан с тях, като кандидатът отново ще има поне 7 дни за отговор.

В хода на оценката оценителите могат да задават неограничен брой въпроси до пълното изясняване на възникналите казуси.

На финала на този етап комисията изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка. В списъка се посочват и основанията за недопускане. Списъкът следва да се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието или Държавен фонд „Земеделие“ и в ИСУН.

В рамките на този етап, оценителите, също така, могат да отправят предложение за намаляване на исканите разходи, ако те не са обосновани, като това също се описва в доклада.

Следваща стъпка, както разбрахте, е извършването на техническа и финансова оценка на проектното предложение по публикуваните критерии. За тази процедура се очаква това да бъде направено доста бързо, защото критериите са ясни, лесни за проверка и ранкиране.

Етапът приключва с издаването на оценителен доклад, в който проектните предложения са класирани, според броя на точките им. При равен брой точки по-напред се класира по-рано подаденият формуляр за кандидатстване.

Проверката за АСД и ТФО следва да завършат до максимум 3 месеца от назначаването на оценителна комисия, т.е. до 15 ноември. Амбицията на Управляващия орган е възможно най-бързо да се приключи с оценката, но това зависи и от качеството на подадените проектни предложения. Ако те имат много пропуски, които изискват изпращането на писма за предоставяне на допълнителна информация, процесът със сигурност ще се забави.

След публикуването на доклада с класирането на проектните предложения, Управляващият орган има 10 дни да го приеме, върне за коригиране или да не го приеме (това на практика означава прекратяване на процедурата). След това Управляващия орган има още 2 седмици, в които формално да вземе решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всяко проектно предложение, включено в списъка.

Така до 9 декември процедурата може да бъде официално приключена. А на одобрените кандидати се дава 30 дневен срок, в който да предоставят доказателства по информацията, която са декларирали и се изисква за сключване на административен договор. След предоставянето ѝ и проверката ѝ може да се пристъпи към формалното подписване на самия договор.

Може да се очаква, че подписването и връчването на договорите ще става на официални церемонии и тъй като над 100 кандидата няма как да си подготвят документите еднакво бързо, то най-вероятно първите ще подпишат административните си договори малко преди коледните празниците, а останалите – в началото на 2023 година.

И тъй като думичките станаха доста, се опитах да визуализирам процеса в следващата блок-схема (цъкнете върху нея за по-голямо изображение).

Надявам около коледните и новогодишните празници всички проектни предложения да получат подкрепа, а през новата 2023 година да се изготвят много качествени стратегии за ВОМР!

Вашият коментар