Водено от общностите местно развитие – възможност за прилагане на реална децентрализация при управление на европейските средства

Съвсем скоро (в средата на август) се очаква Министерството на земеделието и храните да избере първите стратегии за местното развитие, които прилагат подхода „водено от общностите местно развитие“. Той е приемник и надгражда LIDER, използван в периода 1991-2013 година. Тези стратегии позволяват на местни инициативните групи (сдружения с нестопанска цел съставени от представители на бизнеса, неправителствения сектор и публичните власти) да управляват между 1 и 5.2 млн. евро, за да допринесат за социалното и икономическото развитие на територията си. На този етап 66 МИГ, включващи 119 общини с население около 1.6 млн. души и обхващащи над 52 хил. км2 от територията на България, се възползваха от безвъзмездна финансова помощ за разработването на своите стратегии.

ВОМР дава шанс реално да се приложи децентрализация в управлението и финансирането на местно ниво. Резултатите, които ще постигнат МИГ в края на настоящия програмен период ще покажат доколко местните власти в партньорство с бизнеса и гражданите са изградили капацитет сами да управляват финансови средства за постигането на устойчив икономически растеж, по-високо качество на социалните услуги и подобряване физическата среда и условия за живот. По може би ще е възможно да отговорим на въпроса дали и доколкото местните власти и общности имат капацитета да управляват парични средства и да ги насочват в приоритетни области за развитие спрямо местната специфика.

Но какво представлява LIDER и как се е развил той?

CLLD-Evolution2Подходът ЛИДЕР (абревиатура, която на френски означава „връзки между дейностите за развитие на селските райони”) води своето начало от 1991 г. и първоначалната му цел е била да тества в селските райони на ЕС инструменти за ангажиране на местните общности в изграждането на собственото им бъдеще. Първият период  е продължил  само 3 години (1991-93), но показва забележителни резултати – създадени са 217 МИГ, които са имали достъп до приблизително 1.3 млрд. евро. През следващият период (1994-99) подходът ЛИДЕР е насочен към т.нар. необлагодетелствани селски райони, бюджетът е увеличен на 5.4 млрд. евро, което води до създаването на 906 МИГ. Впечатляващите резултати водят до превръщането му в неизменна част от общата селскостопанска политика на ЕС. През 2000 година е дадено началото на ЛИДЕР+ с бюджет от 5.1 млрд. евро. През 2006 г. вече съществуват 1153 МИГ. В първия програмен период за България (2007-2013), ЛИДЕР вече е с общ бюджет от 8.9 млрд. евро, а създадените МИГ са 2402. Сравнително късното започване на прилагане на подхода в България (едва през 2011 г. са приети първите стратегии), определя малкото на брой МИГ, които активно изпълняват ЛИДЕР – 35, обхващащи 57 селски общини. Въпреки това, за краткия период и липсата на значителен опит са реализирани 490 проекта на обща стойност 32 млн. лв. През настоящия програмен период бюджетът за ВОМР е 9.7 млрд. евро, а за България е 131.5 млн. евро само от ЕЗФРСР и предвиденото национално съфинансиране.

Повече за същността и процеса на разработване на стратегиите за местно развитие, тяхното значение и бюджета и очакванията, които им се възлагат може да прочетете в статията ми за в-к „Капитал“.

Вашият коментар