Пловдив е първият град с одобрена инвестиционна програма към интегрирания си план

Пловдив е първият град (от 39 възможни), чиято Инвестиционната програма (ИП) беше одобрена от МРРБ с официално решение в началото на годината. ИП е необходимо условие за градските власти, за да могат да имат достъп до финансовия ресурс отпускан от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Региони в растеж“. На базата на критериите, разработени от МРРБ бюджета за Пловдив е определен на 80 851 031.52 лв (безвъзмездна помощ), отпускани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Необходимостта от разработването на ИП се породи от това, че когато Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) се разработваха нямаше финансови параметри и ясни правила как предвидените в тях проекти ще бъдат финансирани от ОПРР. Това доведе до залагането на проекти на стойност стотици милиони за всеки град, което далеч надхвърля ресурса на оперативната програма. Смисълът на ИП е да приоритизира предвидените в ИПГВР проекти и в нея да попаднат само най-значимите до определения на централно ниво бюджет.

Какво значение има, че Пловдив е единственият с одобрена ИП град?

Правилата на Управляващия орган (УО) на ОПРР определят, че в 2018-19 година ще бъде извършена оценка на прогреса на всеки бенефициент. При отлично изпълнение на инвестиционната си програма ще бъдат разпределени допълнителни средства към тези градове, докато по-лошо представилите се може да загубят пари. Тези няколко месеца преднина дават възможност на градските власти да се фокусират върху подготовката на проектните си предложения и по-ранното им подаване пред УО на ОПРР и респективно да получи по-бързо финансиране.

Повече за инвестиционната програма, нейното съдържание и процеса на разработването й може да прочетете в публикацията на урб. Здравко Петров и арх. Белин Моллов за в-к „Строителство градът“ – „Проекти за 80 млн. лв. включва Инвестиционната програма за реализация на ИПГВР – Пловдив“. Репортаж от пресконференцията на инж. Иван Тотев – кмет на гр. Пловдив, може да чуете благодарение на БНР, на този линк.

 

Вашият коментар