Кои са всъщност селските общини в България?

Преди известно време дискутирахме с една колежка – архитект, темата за селските общини в България. В хода на диалога ни установихме, че разбираме съвсем различни неща под „селска община“. За мен това означава определението дадено в Програмата за развитие на селските райони, а именно: „…общините, в които няма населено място с население над 30 000 души.“ Дефиниция използвана още от времето на програма САПАРД насам. Така в България 232 от 265 общини са селски. От друга страна позицията на колегата също беше правилна – „селска община“ е тази, която е съставена само от села“.

Оказа се, че почти всички държави-членки имат доста различни разбирания за понятието. А това какво е селски район е от изключителна важност за териториите на страните и по-специално кои от тях ще могат да получават финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и цялостна политика на ЕС за развитие на този тип райони. Принципно Европейската комисия приема определението на ОИСР /Организацията за икономическо сътрудничество и развитие/, което гласи, че „като предимно селски райони се определят тези райони, в които повече от 50 % от населението живее в селски общини. Селските общини са общини с гъстота на населението под 150 жители на кв. км.“ Изследване (на англ. ез.) на работна група към Европейската комисия показва значителните различия при дефинирането на селски район в отделните държави.

Селски общини в БългарияНо хващайки се за най-логичното разбиране, че селска община е, тази която е съставена само от села ми стана интересно да проуча колко в действителност са те в България. Честно казано, резултатите малко ме изненадаха .

В България има 39 общини (или 15% от всички общини), които са съставени само от села и в тях живеят 326 806 жители по данни на НСИ към 31.12.2014 г. или иначе казано 4% от населението на страната. Най-голямата е община Родопи, област Пловдив с 32 602 души, а най-малката е Трекляно, област Кюстендил – 629 д. /таблицата/.

  Общини Население Макс. население Мин. население Средно
Брой 39 326806 32602 629 8383
Дял от всички 15% 5% Родопи Трекляно  

Голяма част от тези общини административният им център е в околните градове. Това повдига въпросът доколкото те са способни да предоставят качествени услуги на своето население, включително социални, образователни и административни, за което се изискват не малко финансови ресурси. В същото време тяхната територия е сравнително голяма, например общините Тунджа, Родопи, Марица, Кирково и т.н. и при хипотетично обединение на тези общи със съседните на тях, имащи големи градове, би се получил един кохерентен район, предоставящ качествени социални и административни услуги за населението му, притежаващ повече ресурс за развитието на инфраструктура /транспортна, ВиК и т.н./ и то икономически целесъобразно.

Градове-общиниПо време на проучването си реших да проверя и една друга крайност – колко от общините в България са съставени само от едно населено място. Тук тяхната бройка се оказа точно 10. Прави впечатление, че 3 от тях са големи и много големи градове – Пловдив, Ямбол и Добрич-град, които сякаш са „приклещени“ съответно от Марица и Родопи, Тунджа и Добрич (или Добричка) и неизменно оказват неблагоприятно влияние върху развитието на „градовете-общини“ с липсата на територия, затруднения в осигуряването на качествени транспортни връзки и т.н.

Вашият коментар