Професията на урбаниста в Европейския съюз и България

Значението на професията на урбаниста за обществото отдавна е осъзната в почти цял свят. Въпреки това, като цяло се публикуват сравнително малко доказателства за професионалната реализация на специалистите. Лично за мен една от положителни черти на специалността, а в последствие и на практикуването на професията, е, че дава изключително широко поле за изява. Това е така и в голяма част от страните, в които професията съществува като самостоятелна икономическа дейност от десетилетия.

В същото времето проблемите пред професионалистите, които трябва да решат, са многобройни. В съвременния ни свят съществуват огромни екологични, социални и икономически проблеми, породени от различни фактори – от начина, по който управляваме земята до климатичните опасности. Всяка държава би следвало преди да се опитва да се справи с тези проблеми да направи преглед на професионалния си капацитет, с който разполага.

Една от страните, която се е усетила за това, е Великобритания и в средата на годината публикува доклад озаглавен „The UK Planning Profession in 2019“. Той е изготвен от местната организация, даваща лиценз (проектантска правоспособност) на урбанистите – RTPI (Royal Town Planning Institute), еквивалента на КАБ (Камара на архитектите в България). Въпреки че в него се прави оценка на размера и състава на професията и идентифицира пропуските в наличните знания на урбанистите във Великобритания, представя и една обобщена картина за състоянието на професията в Европа. За целта се използват данни от националната им статистика, както и информация за членовете на института, включително чрез директно анкетиране. Данните за Европа за извлечени от Европейското проучване на работната сила (European Labour Force Survey EU LFS).

В навечерието на Световния ден на градско планиране (още познат като Световния ден на урбанизма), прегледът на този доклад дава възможност да си направим една равносметка къде точно е нашата професия на европейската карта.

Какви са основните изводи от доклада?

Във Великобритания работят около 22 000 урбаниста, като около 74% членуват в Кралския институт на урбанистите (RTPI). Въпреки тези впечатляващи цифри и там професията на урбаниста се практикува по-скромно, отколкото други, свързани с градската среда.

В доклада е подчертано, че около 13% от урбанистите работят на непълно работно време. Анализирайки развитието на професията в последните десетина години прави впечатление, че при урбанистите се наблюдават доста по-малки колебания в броя заети за разлика от архитектите или геодезистите (виж фигурата).

 

Интересното е, че с урбанизъм са заети предимно по-млади професионалисти между 35 и 44 години (малко под една трета от всички), а съотношението мъже-жени е съответно 59% към 41%.

Разпределени на територията на отделните държави във Великобритания е изчислено, че в Англия урбанистите са 18 300, в Шотландия – 2000, в Уелс – 1000, а в Северна Ирландия – 600.

Когато стане дума за професионална реализация винаги има известна доза спекулации къде точно е мястото на урбаниста. Данните от доклада отговарят и на този въпрос.

Изследването отчита, че между 11 и 13% се отнасят към самонаетите урбанисти или така наречените „фрийлансъри” (около 2900 души). В същото време над 50% са ангажирани в публични сектор – предимно на местно ниво (над половината от тях) и между 5% и 4% на централно – институции и агенции.

По отношение на частния сектор, обаче е трудно да бъде определено конкретно професионално поле, в което урбанистите са фокусирани. Те са наети както в проектантски бюра, така и в консултантски и строителни компании. Иначе казано, и във Великобритания наблюдаваме едно широко поле за реализация на дипломираните урбанисти.

Интересен феномен е, че през последните години се отчита трайна тенденция за увеличаване на заетостта в частния сектор за сметка на публичния, която, ако продължи до 2020 година най-вероятно отношението ще е по равно.

Професията в Европа

Едно от ценните неща в доклада е, че се представят данни и за Европа, като част от сравнението между урбанистите във Великобритания с ЕС.

Според авторите му в Европейския съюз има около 87 000 урбаниста, като близо две трети от тях са във Великобритания, Германия и Холандия.

Също така, според данните средното разпределение (отношение) между архитекти, геодезисти и урбанисти е, както следва: две трети, една пета; и една десета. Но пък са отчетени големи вариациите между отделите страни – както като абсолютни числа, така и като дял. Визуално всичко е казано в следващите „пайчета“.

Къде се намира България в тази картина?

За мое най-голямо съжаление в България тази информация не се наблюдава, но преди няколко години в рамките на проект „Оптимизиране на капацитета за пространствено планиране в България“ се проведе допитване до завършилите бакалавърска и/или магистърска програми по урбанизъм в УАСГ в периода 2006-2014 г. Резултатите от него показваха, че най-голям дял от урбанистите са заети в проектантски фирми (43,8%), следвани от тези, работещи в общинските структури (20,8%), близо 10% са ангажирани в държавната администрация, а 8% – в сферата на висшето образование и изследванията, предимно докторанти.

Повече за изследването може да се прочете в публикацията на сайта на в-к „Строител“: https://vestnikstroitel.bg/science/107683_realizaciya-na-zavrshilite-programite-po-urbanizm-v-uasg/

Очаква се пълното изследване (надявам се с осъвременени данни) да се публикува в началото на следващата година.

* Докладът The UK Planning Profession in 2019 на RTPI и всички приложение към него могат да бъдат изтеглени на следния адрес: https://www.rtpi.org.uk/planningprofession

** Изследването на първоначален етап е публикувано в Годишника на УАСГ, XLVIII 2014-2015, стр. 25-35, както и е достъпно в следния сайт: https://www.researchgate.net/

Вашият коментар